Προπτυχιακές Σπουδές/08TH12

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ / ELECTIVE MODULE: URBAN GEOGRAPHY: URBANISATION AND CONTEMPORARY URBAN PHENOMENA
Κωδικός 08TH12
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Ευαγγελία Αθανασίου
 • Χαρίκλεια Χριστοδούλου
Class ID
20051574
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος: Κατανοούν τις βασικές έννοιες, διαδικασίες και αποτελέσματα της αστικοποίησης Αναγνωρίζουν και κατανοούν σύγχρονα αστικά φαινόμενα και ζητήματα Εισάγονται και εξασκούνται σε μεθόδους έρευνας της αστικής γεωγραφίας (ποσοτικές, ποιοτικές, σύνθεση) Εξασκούνται στην οργάνωση, τεκμηρίωση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι πόλεις μεταβάλλονται συνεχώς υλοποιώντας διαφοροποιημένες γεωγραφίες, χωρικές και κοινωνικές δομές, περιβαλλοντικές συνθήκες και προσαρμογές, πολιτισμικά προϊόντα. Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην μελέτη της αστικοποίησης και των σύγχρονων αστικών φαινομένων. Εκκινώντας από τις μεταβαλλόμενες προσεγγίσεις της πόλης στο πλαίσιο της αστικής γεωγραφίας και αντλώντας από οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές θεωρήσεις της, μελετά το σύνθετο αστικό φαινόμενο από την απαρχή του μέχρι τη σύγχρονη «αστική εποχή». Το μάθημα εστιάζει στις σύγχρονες εκφάνσεις της αστικοποίησης. Μελετά αφ’ ενός τις ιεραρχικές σχέσεις ανταγωνισμού και παγκόσμιας δικτύωσης ανάμεσα στις πόλεις, τις λεγόμενες παγκόσμιες πόλεις και τα χαρακτηριστικά της αστικοποίησης των φτωχών χωρών, τις νέες σχέσεις με την ύπαιθρο και την παγκόσμια ενδοχώρα. Αφ’ ετέρου μελετά διαφοροποιημένους μετασχηματισμούς, πολιτικές και φαινόμενα μέσα στις πόλεις, που υλοποιούνται τοπικά αλλά διαμορφώνονται στη συνάντηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων με τις νέες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας, των αέναων ροών της πληροφορίας και της πλανητικής περιβαλλοντικής κρίσης. Στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθούν και να μελετηθούν οι πολιτισμικές, κοινωνικές, πολιτικές και έμφυλες διαστάσεις των σύγχρονων αστικών φαινομένων.
Το μάθημα εξελίσσεται με σεμινάρια, μέσα από θεματικές διαλέξεις των διδασκουσών και παρουσιάσεις των φοιτητών και φοιτητριών. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτής εργασίας δοκιμιακού χαρακτήρα με θεωρητικό θέμα που ενδιαφέρει κάθε συμμετέχοντα-ουσα με μελέτη ειδικής βιβλιογραφίας και πηγών που θα δοθούν από τις διδάσκουσες. Το μάθημα λειτουργεί εισαγωγικά για την εκπόνηση ερευνητικών θεμάτων, στο πεδίο της αστικής γεωγραφίας.
 
Λέξεις Κλειδιά
αστική γεωγραφία, αστικοποίηση
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Περιγραφή
Χρήσης προγραμμάτων παρουσίασης (powerpoint)στη διδασκαλία, την ψηφιακής πλατφόρμας Moodle για την επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, χρήση του διαδικτύου για την έρευνα και την εκπόνηση εργασιών
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: (Ομαδικά)
 • Σεμινάρια: (Ομαδικά)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: (Ατομικά)
 • Φροντιστήριο: (Ατομικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: (Ατομικά, Ομαδικά)
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται α. μέσω ενδιάμεσων παρουσιάσεων των φοιτητών και φοιτητριών κατα τη διαρκεια του εξαμήνου β. με την παράδοση θεωρητικής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου Τα κριτήρια αναγράφονται ρητώς στο εισαγωγικό φυλλάδιο του μαθήματος που αναρτάται στο Moodle
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [11473]: Αστική γεωγραφία, Hall Tim
Βιβλίο [24110]: Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας, Harvey David
Βιβλίο [32999241]: Εξεγερμένες πόλεις, David Harvey Λεπτομέρειες
Βιβλίο [8409]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, PAUL KNOX,STEVEN PINCH