Ερευνητικά Εργαστήρια

 Ένας σημαντικός αριθμός μελών του διδακτικού προσωπικού ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των μελών του δια τη διεκδίκηση τέτοιων προγραμμάτων η οικονομική διαχείριση των οποίων γίνεται κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχει και ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Τμήμα διαθέτει  τέσσερα εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας:

  • Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  • Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
  • Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού σχεδιασμού

Το εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο οποίο λειτουργούν οι εξής τέσσερις ερευνητικές μονάδες:

  • Η ερευνητική μονάδα Πολεοδομίας και Ιστορία της Πόλης
  • Η ερευνητική μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ)
  • Η ερευνητική μονάδα Mονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO)
  • Η ερευνητική μονάδα Πολεοδομικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

http://www.urenio.org

http://gkafkala.webpages.auth.gr/site/εμχα/

http://www.window.gr