Ερευνητικά Εργαστήρια

Ένας σημαντικός αριθμός μελών του διδακτικού προσωπικού ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των μελών του δια τη διεκδίκηση τέτοιων προγραμμάτων η οικονομική διαχείριση των οποίων γίνεται κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχει και ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών.

Εργαστήρια Εφαρμοσμένης Έρευνας:
Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Research Laboratory for History of Architecture and Management of Architectural Heritage
συντομογραφία: ReLHAMAH
Τομέας Δ΄: “Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης”
Διευθύντρια Εργαστηρίου: Στυλιανή Λεφάκη, αν. καθηγήτρια
ΦΕΚ: 3283/τ.Β’/06-08-2020

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Τομέας E΄: “Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας”
Διευθυντής Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, επ. καθηγητής
ΦΕΚ: 380/τ.Β΄/25-06-1990 http://www.window.gr/

Ερευνητικές Μονάδες:
Ερευνητική Μονάδα για τις Πόλεις του Ευρωπαϊκού Νότου
Τομέας Γ΄: “Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης”
Συντονίστριες: Ευαγγελία Αθανασίου, καθηγήτρια, Χαρίκλεια Χριστοδούλου, επ. καθηγήτρια
Συνέλευση αριθμ. 4/24-01-2017
http://southeuropean-cities.arch.auth.gr/

Ερευνητική Μονάδα Καινοτόμα Περιβάλλοντα /Innovative Environments
Τομέας Β΄: “Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού”
Συντονιστής: Αναστάσιος Τέλλιος, αν. καθηγητής
Συνέλευση αριθμ. 4/04-12-2018
https://innen.arch.auth.gr/

Ερευνητική Μονάδα: Θεωρία του Χώρου και της Αρχιτεκτονικής
Τομέας Β΄: “Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού”
Συντονιστής: Claudio Conenna, αν. καθηγητής
Συνέλευση αριθμ. 4/04-12-2018

Διατμηματική Ερευνητική Μονάδα: City_Space_Flux
Τμήματα συνεργαζόμενα:
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Β΄ Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού) και
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Συντονιστές: Αθηνά Βιτοπούλου (Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΑΜ ΑΠΘ), Αθηνά Γιαννακού (Καθηγήτρια ΤΜΧΑ ΑΠΘ), Απόστολος Παπαγιαννάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΧΑ ΑΠΘ)
Συμμετέχουσα από το Τμήμα: Αθηνά Βιτοπούλου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Β΄ Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού)
Συνέλευση Τομέα αριθμ.: 1/ 23-10-2018
https://www.facebook.com/CitySpaceFlux

Μουσείο:
Μουσείο Αρχιτεκτονικής και Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων
ΦΕΚ: 380/τ.Β΄/25-06-1990
Συνελεύσεις αριθμ. 16/27-04-2004 και 1/19-10-2004