Γενική Περιγραφή Προγράμματος

Δίπλωμα Αρχιτέκτονος Μηχανικού
Προπτυχιακό

Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου ή Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ.

Για την απόκτηση του πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε θεωρητικάκαι σχεδιαστικά μαθήματα τα οποία οργανώνονται σε τρεις ενότητες: το πρόγραμμα εισαγωγής, το πρόγραμμαβασικών σπουδών και το πρόγραμμα διπλώματος. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση δύο εργασιώνδιπλώματος: της διπλωματικής εργασίας σχεδιασμού και της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, οι οποίεςισοδυναμούν με 30 και 12 ECTS αντίστοιχα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων αποσκοπεί στην διαμόρφωση μιας αρχιτεκτονικήςπαιδείας η οποία δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων να εκπονούν αρχιτεκτονικέςμελέτες που καλύπτουν όλες τις κλίμακες σχεδιασμού, από το σχεδιασμό αντικειμένων μέχρι τον αστικόσχεδιασμό. Οι απόφοιτοι διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση πολεοδομικών προβλημάτων καιγνωρίζουν τις τεχνικές με τις οποίες θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά μελέτες πολεοδομικήςκλίμακας. Παράλληλα έχουν διδαχθεί μαθήματα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης και ως εκ τούτουείναι σε θέση να συνεργαστούν δημιουργικά με τους χωροτάκτες όταν θα βρεθούν σε μια διεπιστημονική ομάδα.Έχουν διδαχθεί όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του τοπίου και έχουν σχεδιάσει αντίστοιχαθέματα. Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες στην συντήρηση και αναστήλωση ιστορικών μνημείωνκαι συνόλων και είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων αναστύλωσης.Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν διδαχθεί και ασκηθεί σε όλες τις μορφές σχεδίων που απαιτεί μια πλήρηςαρχιτεκτονική μελέτη αλλά και σε παράπλευρες μελέτες που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική μορφή καιοργάνωση όπως θερμομόνωση, υγρομόνωση, πυρασφάλεια κλπ.
Για την υποστήριξη αυτών των πρακτικών οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσειςιστορίας αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής έτσι ώστε οι σχεδιαστικές προτάσειςτους να διαθέτουν ποιότητες που αντλούνται από τις εμπειρίες του παρελθόντος, τις θεωρητικές αναζητήσεις τουπαρόντος και τις πολιτισμικές αναφορές του ευρύτερου εικαστικού χώρου. Έχουν επαφή με τις βασικέςανθρωπογνωστικές επιστήμες προκειμένου η αρχιτεκτονική τους να είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και ναείναι σε θέση να συλλάβει αποτελεσματικά τις κοινωνικές και πολιτισμικές δυναμικές κάθε εποχής. Μέσα απότην ενασχόλησή τους με τις καλές τέχνες, (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, σκηνογραφία, φωτογραφία κλπ.)έχουν καλλιεργήσει εικαστικές δεξιότητες οι οποίες έχουν άμεσα αντίκτυπο στην ποιότητα των αρχιτεκτονικώνσυνθέσεων που θα δημιουργήσουν. Έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τιςφυσικές ιδιότητες των κτιρίων και των τεχνικών και μεθόδων κατασκευής ώστε οι σχεδιαστικές τους προτάσεις ναεξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας. Επίσης διαθέτουν τις θεμελιώδειςγνώσεις για το σχεδιασμό στατικών φορέων και τον υπολογισμό στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, και έτσιμπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά ή και να συντονίζουν διεπιστημονικές ομάδες εργασίας σχετικές με τοσχεδιασμό κτιρίων.
Η γενική παιδεία που λαμβάνουν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων τους επιτρέπει να κατανοήσουν το επάγγελμα τουαρχιτέκτονα και το σημαντικό ρόλο που αυτό παίζει στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και ζωή. Έχουνασκηθεί να διαχειρίζονται στη διάρκεια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού τους περιορισμούς στους οποίουςυπόκειται το κάθε αρχιτεκτονικό έργο και γιe1υτόν το λόγο είναι σε θέση να διαχειριστούν περιορισμούς πουεπιβάλλονται από άτομα, κοινωνικές ομάδες ή φορείς, από τους οικοδομικούς και τεχνικούς κανονισμούς, τηνπολεοδομική νομοθεσία και από το κόστος των κατασκευών. Έχουν διδαχθεί και ασκηθεί στη χρήση τον πιοσημαντικών λογισμικών που αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τρόπο που να είναι επαρκώςεξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην αναπαράσταση του χώρου, στην αντιμετώπισητεχνικών προβλημάτων, στην παραγωγή μοντέλων προσομοίωσης, στη γέννηση νέων μορφών και στηνδιασύνδεση του σχεδιασμού με την κατασκευή. Έχουν εκπονήσει μελέτες ερευνητικού προσανατολισμού σεθέματα εμβάθυνσης στην αρχιτεκτονική και είναι σε θέση να εκπονήσουν ερευνητικά προγράμματα σε διάφορασχετικά με την αρχιτεκτονική γνωστικά αντικείμενα.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η οποία χορηγείται ύστερα από εξετάσεις.

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49.
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β. αρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα ή εργαστήριο αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή εργαστηρίου.

Πλήρης φοίτηση.
Αν. Καθ. Αλκμήνη Πάκα