Uncategorized

Postgraduate Program of Studies “Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design” – Apply until 18/09/2019

Papadopoulou-Symeonidou Parysatis

Ioannidis Konstantinos

INTER-SCHOOL PROGRAMME OF POSTGRADUATE STUDIES _ 2014 ADMISSIONS

Kantidakis Manolis

Tsinikas Nikolaos

Komninos Nicos

Andreadou Tatiana

Skaltsa Malamatenia

Prodromidis Aristeidis

Papakostas Georgios

Papadopoulou Aristi

Malindretos Michael

Koukopoulos Stamatis

Kafkalas Grigoris

Xonoglou Dimitrios

Vavili Fani

Zafeiropoulos Sarantis

Alexopoulou Alexandra

Voyatzaki Maria

Stathakopoulos Panagiotis

Andrikopoulou Eleni

Ananiadou-Tzimopoulou Maria

Anastassiadis J. Aghis

Spiridonidis Constantin-Victor