Προπτυχιακές Σπουδές/10ο Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού (30 ΔΜ)

Στις πτυχιακές εργασίες περιλαμβάνονται:
α. Η ερευνητική διπλωματική εργασία, που είναι εργασία ερευνητική σε θεωρητική κατεύθυνση (12ΔΜ)
β. Η διπλωματική εργασία σχεδιασμού, που έχει συνθετικό χαρακτήρα (30ΔΜ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Προϋπόθεση
Για την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας απαιτούνται τουλάχιστον 10 εξάμηνα παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων και συμπλήρωση 228 διδακτικών μονάδων.

Εκπόνηση
α) Δήλωση εκπόνησης εργασίας διπλώματος δεν μπορεί να γίνει πριν από την πρώτη δήλωση διπλώματος (τη δήλωση η οποία γίνεται το 9ο εξάμηνο σπουδών και εφόσον δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που υπερβαίνουν τις 72 δμ) β) Οι δηλώσεις εκπόνησης των εργασιών διπλώματος γίνονται στη Γραμματεία στην αρχή των διδακτικών περιόδων, μαζί με τις δηλώσεις των μαθημάτων.
γ) Η δήλωση εκπόνησης περιέχει:

  • τα ονόματα των φοιτητών και των επιβλεπόντων,
  • την πρόταση τίτλου και θεματικής περιοχής της εργασίας
  • τη βεβαίωση της γραμματείας ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις εκπόνησης της εργασίας.

Κατάλογος
Με βάση τις δηλώσεις εκπόνησης συντάσσεται κάθε εξά­μηνο κατάλογος εργασιών διπλώματος, ο οποίος κοινοποιείται.

Χρόνος Εκπόνησης
α) O χρόνος εκπόνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα εξάμηνο.
β) Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί σε τρία εξάμηνα, γίνεται νέα δήλωση προς την οποία η προηγούμενη δεν είναι δεσμευτική.

Επίβλεψη
Η επίβλεψη γίνεται σε διακριτά στάδια της επεξεργασίας του θέματος.

Κατάθεση
α) Η κατάθεση εργασίας διπλώματος δεν μπορεί να γίνει πριν από την ολοκλήρωση του 9ου εξαμήνου για την ερευνητική διπλωματική εργασία και του 10ου εξαμήνου για τη διπλωματική εργασία σχεδιασμού.
β) Οι δηλώσεις κατάθεσης των εργασιών διπλώματος γίνονται στη Γραμματεία την πρώτη εβδομάδα κάθε εξεταστικής περιόδου. Η δήλωση κατάθεσης γίνεται με ευθύνη των φοιτητών και δεν δεσμεύεται από τη συγκατάθεση η μη των επιβλεπόντων.
γ) Η δήλωση κατάθεσης περιέχει:

  • τα ονόματα των φοιτητών,
  • τον τίτλο και τη θεματική περιοχή της εργασίας,τη βεβαίωση της γραμματείας ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις κατάθεσης της εργασίας,
  • τη βεβαίωση επίβλεψης της εργασίας,την επιλογή από τους φοιτητές μιας από τις κριτικές επιτροπές που προβλέπονται για την θεματική περιοχή της εργασίας.

δ) Κατατίθενται πλήρη τεύχη της εργασίας, ένα για κάθε επιβλέποντα και ένα για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Εξέταση
Η εξέταση είναι δημόσια. O χρόνος δεν υπερβαίνει τα 45'για τη διπλωματική εργασία σχεδιασμού και τα 30' για την ερευνητική διπλωματική εργασία.

Δημοσίευση
Εκδίδεται κάθε ένα ή δύο χρόνια τεύχος στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι διπλωματικές εργασίες του Τμήματος.

Υπολογισμός βαθμού διπλώματος

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς π.χ. 54 μαθήματα και έχει συγκεντρώσει σύνολο βαθμών 372.
Η ερευνητική του εργασία έχει βαθμό 9 και η διπλωματική του εργασία έχει βαθμό 8.
Ο βαθμός του διπλώματος υπολογίζεται ως εξής: 372 + 36 (=9X4) + 96 (=8X12) = 54 (αριθμός μαθημάτων) + 4 (συντελεστής ερευνητικής εργασίας + 12 (συντελεστής διπλωματικής εργασίας) = 7,20.

Άρα ο βαθμός διπλώματος θα είναι 7.20.