Προπτυχιακές Σπουδές/08TH11

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (16ος- 19ος ΑΙΩΝΑΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (16ος- 19ος ΑΙΩΝΑΣ) / ELECTIVE MODULE: POST- BYZANTINE & VERNACULAR ARCHITECTURE IN THE HISTORICAL GREEK AREA (16th- 19th CENTURIES)
Κωδικός 08TH11
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (16ος- 19ος ΑΙΩΝΑΣ)
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Μαρία Αρακαδάκη
Class ID
20051575
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
----
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος προσφέρει στους φοιτητές:
- γενική ενημέρωση και κατανόηση ζητημάτων της διαχρονικής Εξέλιξης των Μορφών, τα οποία στα μαθήματα της ιστορίας αρχιτεκτονικής εξετάζονται κυρίως στη βάση της γραμμικής συνιστώσας του Χρόνου
- συνειδητή προσέγγιση στη διαχρονικότητα της ελληνικής αρχιτεκτονικής, μέσω του εντοπισμού των καταβολών τής μεταβυζαντινής και νεότερης εποχής σε προγενέστερες ιστορικές περιόδους (Αρχαιότητα, Βυζάντιο)
- κατανόηση των χαρακτηριστικών της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (ηπειρωτικής και νησιώτικης) σε συσχετισμό με το ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων
- εμπλουτισμό των απόψεων, των ιδεών και της δημιουργικότητάς τους στο πεδίο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σύνθεσης, μέσα από το νόημα και τη σημασία των διαχρονικών αρχών που προσφέρει η παράδοση
- ενίσχυση της αυτογνωσίας και της πολιτιστικής τους ταυτότητας μέσω των παραπάνω γνώσεων
 
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές εισαγωγικές έννοιες (αρχιτεκτονικός τύπος - τυπολογία, μορφή - μορφολογία). Προσέγγιση στη θεωρία της γενετικής των μορφών: οι απαρχές - τα αρχέτυπα. Η ελληνική κατοικία από την προϊστορία στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Η οθωμανική κατάκτηση και η περίοδος ως τα τέλη του 19ου αιώνα: εξέλιξη της ελληνικής ηπειρωτικής και νησιώτικης κατοικίας μέσα στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Διερεύνηση της τυπολογίας, υλικά δομής (πέτρα, ξύλο, λάσπη), ανάλυση της κατασκευής. Μορφολογική ανάλυση επί μέρους στοιχείων: ημιϋπαίθριοι χώροι (χαγιάτια), κλειστές αρχιτεκτονικές προεξοχές (σαχνισιά). Ο εσωτερικός χώρος της κατοικίας, η καταγωγή και ο συμβολισμός του.
Μέσα από σειρά διαλέξεων οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τη θέση της ελληνικής κατοικίας μέσα στο ευρύτερο ιστορικό - γεωγραφικό της πλαίσιο και τη σχέση της με την πλούσια αντίστοιχη οικοδομική παράδοση. Επίσης, να προσεγγίσουν τη μεθοδολογία της καταγραφής και τεκμηρίωσης παραδοσιακού οικισμού και να προβληματιστούν γύρω από το νόημα και τη σημασία των γενικών αρχών που προσφέρει η παράδοση για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία
 
Λέξεις Κλειδιά
Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Αρχέτυπα, Κατοικία, Τυπολογία
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 26 (Ομαδικά)
 • Άσκηση Πεδίου: Ώρες Διδασκαλίας 20
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Ώρες Διδασκαλίας 30 (Ατομικά, Ομαδικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Ώρες Διδασκαλίας 30 (Ατομικά, Ομαδικά)
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της συγγραφής θεωρητικής εργασίας με έκταση 2500-3500 λέξεων για το 100% του βαθμού. Η θεματολογία αναφέρεται στην καταγραφή παραδοσιακού οικισμού, τυπολογία της παραδοσιακής κατοικίας σε συγκεκριμένο οικισμό, τοπικές οικοδομικές πρακτικές και ορολογία κ.λπ. Αξιολογείται η πρωτοτυπία του θέματος, η ποιότητα του πρωτογενούς υλικού, η πληρότητα της βιβλιογραφικής έρευνας και η επιτυχής σύνοψη του θέματος κατά την προφορική παρουσίαση στην τάξη
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Οικονόμου Ε. Κωσταντίνος, Αστική και Λαϊκή κατοικία στην ελληνική παράδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2012
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, Το Ελληνικό Παραδοσιακό Σπίτι, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2003