Προπτυχιακές Σπουδές/08EX37

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ / DIGITAL CITIES: APPLICATIONS DESIGN & DEVELOPMENT
Κωδικός 08EX37
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Αναστασία Μαρτζοπούλου
 • Παναγιώτης Τσαρχόπουλος
 • Χαρίκλεια Χριστοδούλου
Class ID
20051633
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν: 1. κατανοήσει τις βασικές τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών ψηφιακών πόλεων. 2. εξοικειωθεί με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για δημιουργία ψηφιακών χώρων. 3. αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες σχεδίασης και δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών και ευφυών πόλεων και περιλαμβάνει (1) την παρουσίαση παραδειγμάτων πόλεων που έχουν αναπτύξει ευρυζωνικά δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους, (2) την περιγραφή της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών/ ευφυών πόλεων μέσα από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας , και (3) την παρουσίαση βασικών τεχνολογιών web που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών για πόλεις. Μια σειρά πρωτοβουλιών σχεδιασμού και ανάπτυξης ευφυών πόλεων, όπως το Smart Cities Movement και το Ιntelligent Communities στις ΗΠΑ, το European Digital Cities, Living Labs, Smart Cities and the Future Internet, Smart Cities and Communities Initiative κ.α. στην Ευρώπη, ανέπτυξαν ψηφιακές εφαρμογές για τις πόλεις στους τομείς της διακυβέρνησης, της προβολής, της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος, των χρήσεων γης, κ.α. Παράλληλα η διάδοση του Internet επέτρεψε τη δημιουργία μεγάλου αριθμού ψηφιακών πόλεων, αναδεικνύοντας το παράδειγμα των ευφυών πόλεων σε κυρίαρχο πρότυπο ανάπτυξης των πόλεων στον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο των παραπάνω πρωτοβουλιών και κατευθύνσεων, θα μας απασχολήσουν τα παρακάτω θέματα: - Έννοια και συγκρότηση ψηφιακών / ευφυών πόλεων: Η γέννηση ενός νέου παραδείγματος αστικής ανάπτυξης και προγραμματισμού. Συναφείς έννοιες. Δομή. Βασικά επίπεδα, διασυνδέσεις ανάμεσα σε επίπεδα. Τύποι και αρχιτεκτονικές ολοκλήρωσης φυσικού, θεσμικού και ψηφιακού χώρου. - Οικοσυστήματα γνώσεων και καινοτομίας. Παγκοσμιοποίηση συστημάτων γνώσεων και καινοτομίας. Συστήματα καινοτομίας καθοδηγούμενα από πολίτες. Ζωντανά εργαστήρια. Συνοικίες των πόλεων ως οικοσυστήματα καινοτομίας. - Ευφυή περιβάλλοντα -τεχνολογίες σχεδιασμού ψηφιακών πόλεων. Βασικές τεχνολογίες. Εισαγωγή στην ΗΤΜL και τα Cascade Style Sheets (CSS). - Στρατηγικές και προγραμματισμός: Παραδείγματα, καλές πρακτικές στην οργάνωση ευφυών πόλεων. Χάρτης πορείας για το σχεδιασμό ευφυών πόλεων. - Εφαρμογές ψηφιακών πόλεων στα πεδία της οικονομίας της καινοτομίας, των αστικών υποδομών και δικτύων, του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, της διακυβέρνησης των πόλεων.
 
Λέξεις Κλειδιά
ψηφιακές πόλεις, έξυπνες πόλεις, ευφυείς πόλεις
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις:
 • Εργαστηριακή Άσκηση:
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων:
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση ή εναλλακτικά συγγραφή εργασίας.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)