Προπτυχιακές Σπουδές/06EE10

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ / STRATEGIC SPATIAL PLANNING: THESSALONIKI METROPOLITAN AREA
Κωδικός 06EE10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 6 3 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Ελενη Ανδρικοπουλου-Καυκαλα
 • Γρηγόριος Καυκαλάς
Class ID
20051603
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος αναφέρονται στην κατανόηση των εννοιών, των μηχανισμών και των διαδικασιών του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος συνεπάγεται ότι οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να αναλύουν και να χειρίζονται τα συναφή ζητήματα και να συντονίζουν τη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων στη μητροπολιτική κλίμακα. Οι φοιτητές θα μπορούν επίσης να διατυπώνουν, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν τις απόψεις τους σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό της χωρικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών χωρικής οργάνωσης και στην εξοικείωση με τις διαδικασίες σύνταξης ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει εισηγήσεις από τα μέλη της διδακτικής ομάδας σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού καθώς και συζητήσεις και παρουσιάσεις ενδιάμεσων φάσεων επεξεργασίας του θέματος από τις φοιτητικές ομάδες. Το θέμα αναφέρεται στη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση στηρίζεται στις μελέτες και προτάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης που έχουν γίνει από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και τους λοιπούς φορείς της περιοχής, καθώς και σε συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων του ΑΠΘ. Το θέμα ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση και παράδοση ενός πλαισίου στρατηγικών παρεμβάσεων και τη σχεδιαστική απεικόνισή του. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή στις ενδιάμεσες συζητήσεις και παρουσιάσεις, την τελική παράδοση του θέματος και την προφορική εξέταση.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
 
Περιγραφή
Μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων του ΑΠΘ: 1
) Ανακοινώσεις και οδηγίες,
2) πρόγραμμα του μαθήματος,
3) όλες οι διαλέξεις των διδασκόντων,
4) αναλυτικά φυλλάδια οδηγιών για τον τρόπο εκπόνησης του θέματος,
5) αναλυτικό υλικό για το θέμα (τα πρωτότυπα των σχεδίων και μελετών για τη Θεσσαλονίκη, υπόβαθρα χαρτών),
6) ηλεκτρονική κατάθεση όλων των εργασιών των ομάδων των φοιτητών (επεξεργασία του θέματος σε τρία μέρη),
7) πληροφορίες διδασκόντων (τηλ. και email επικοινωνίας),
8) Βιβλιογραφία γενική και ειδική (π.χ. πρωτότυπα κείμενα στρατηγικών σχεδίων 4 ευρωπαϊκών πόλεων ή ιστότοποι βιβλιογραφίας Υπουργείων και ηλεκτρονικών ελληνικών περιοδικών),
9) ιστότοποι στρατηγικών σχεδίων ευρωπαϊκών πόλεων (άμεση ενημέρωση για την πορεία των σχεδίων).
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις:
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων:
 • Εκπόνηση μελέτης (project):
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών:
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή στις ενδιάμεσες παρουσιάσεις, την τελική παράδοση του θέματος και την προφορική εξέταση.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στο μάθημα προτείνονται εναλλακτικά τα βιβλία:
• ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λ., ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Ν. (επιμέλεια), Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: η πόλη από τη σκοπιά των αλλαγών, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2008.
• ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ. και ΠΙΤΣΙΑΒΑ M., Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2014.
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κείμενα και χάρτες των βασικών Σχεδίων της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Χωροταξική Μελέτη 1966-68, Ρυθμιστικό Σχέδιο 1985, Στρατηγικό Σχέδιο 2002, Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο 2010) και άλλων προτάσεων για το μέλλον της Θεσσαλονίκης.
Κείμενα που αναλύουν την υπάρχουσα κατάσταση της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Κεφάλαια της Μελέτης Επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου).
Κείμενα των Στρατηγικών Σχεδίων Λονδίνου, Βαρκελώνης, Πράγας, Πόρτλαντ και σύνδεση με τους αντίστοιχους ιστότοπους.
bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri