Προπτυχιακές Σπουδές/04TH21

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1: ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1: ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ / THEORIES OF ARCHITECTURE 1: CONCEPTIONS OF ARCHITECTURAL CREATION
Κωδικός 04TH21
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 4 2 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1: ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
  • Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Σπυριδωνίδης
Class ID
20051600
 
Τύπος Μαθήματος
  • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
  • Κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στον τρόπο που κάνουμε αρχιτεκτονική και στον τρόπο που καταλαβαίνουμε τον κόσμο.
  • Κατανόηση του τρόπου που αναπτύσσεται η δημιουργική πράξη και των εξαρτήσεών της από το ευρύτερο ιδεολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
  • Κατανόηση της σχεδιαστικής διαδικασίας και του τρόπου που αυτή διαρθρώνεται ανάλογα με τις θεωρήσεις της αριτεκτονικής.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας τους πραγματοποιούν αφαιρέσεις και να καταλήγουν στην ουσία των πραγμάτων.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας να εκφράζονται μέσα από την αρχιτεκτονική.
  • Ανάπτυξη της δυνατότητας κριτικής σκέψης και κατανόησης.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας να κατανοούν την πολυ-πολιτισμική φύση της σύγχρονης κοινωνίας.
 
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αυτόνομη εργασία
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει το ενδιαφέρον του στη δημιουργική πράξη και προσπαθεί να εξιχνιάσει τις παραμέρους που τη διαμορφώνουν και την κατευθύνουν. Στη διάρκειά του θα εξεταστούν οι μεταβολές του τρόπου που σχεδιάζονται οι αρχιτεκτονικές δημιουργίες τα τελευταί 50χρόνια και θα αναλυθούν οι σχέσεις του τρόπου που σχεδιάζουμε νε τις αντιλήψεις μας για την αρχιτεκτονική, για τον άνθρωπο και την κοινωνία ως αποδέκτη του αρχιτεκτονικού έργου και για τον κόσμο ως το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η κοινωνική μας ζωή. Ενα μεγάλο μέρος του μαθήματος θα αφορά στις σύχρονες αρχιτεκτονικές πρακτικές και πειραματισμούς που αναπτύσσονται με σύγχρονα ψηφικά μέσα σε μια απόπειρα να φωτίσει τις λογικές, τις ιδέες και τους μυθους που τις υποστηρίζουν και τις κινητοποιούν.
 
Λέξεις Κλειδιά
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Δημιουργικότητα, σχεδιαστική διαδικασία, θεωρήσεις της αρχιτεκτονικής, θεωρήσεις του ανθρώπου
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
  • Πολυμεσικό υλικό