Προπτυχιακές Σπουδές/03TT10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / INTRODUCTION TO THE ORGANIZATION OF URBAN SPACE
Κωδικός 03TT10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 3 2 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
 • Γεώργιος Συνεφάκης
 • Χαρίκλεια Χριστοδούλου
Class ID
20051550
 
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:
1. Αποκτούν εισαγωγικές γνώσεις και εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της θεωρίας της πόλης και της πολεοδομίας
2. Εξοικειώνονται με τον επιστημονικό και καθημερινό λόγο για τη σύγχρονη πόλη
3. Εξασκούνται στην αναλυτική παρατήρηση και αναγνώριση ποιοτικών στοιχείων (δεδομένων και μεταδεδομένων) του αστικού περιβάλλοντος
4. Εξασκούνται σε βασικές τεχνικές αστικής αναγνώρισης και ανάλυσης και αναπαραστάσεων του αστικού χώρου και των κτιρίων του
5. Εξασκούνται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων αποτύπωσης και τεκμηρίωσης (λογισμικού ψηφιο-ποίησης των δεδομένων ανά κτίσμα)
6. Εξασκούνται στη στοχευμένη έρευνα πηγών (βιβλιογραφία, αρθρογραφία / διαδίκτυο / βι-βλιοθήκες) και τη συγγραφή γραπτών επιστημονικών εργασιών
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη μελέτη της πόλης και τις τεχνικές αναπαράστασής της, στο πλαίσιο του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Το αστικό φαινόμενο εξετάζεται ως συνισταμένη "φυσικών" μορφών, μηχανισμών διαμόρφωσης και κοινωνικής δυναμικής. Επιχειρείται να αναδειχθεί πώς η οργάνωση και μορφή της πόλης και η ποικιλία των μορφών του αστικού χώρου, προκύπτουν ως αποτέλεσμα σχεδιασμένων παρεμβάσεων, πρωτοβουλιών φορέων, μηχανισμών, θεσμών και σχεδίων, καθώς επίσης και ως συνέπεια κοινωνικών διεργασιών και ιστορικών περιστάσεων. Το μάθημα οργανώνεται μέσα από μία άσκηση με αντικείμενο την πραγματική πόλη η οποία εστιάζε-ται στην αναγνώριση των στοιχείων συγκρότησης του αστικού ιστού και της αστικής λειτουργίας. Προσεγγίζει τα φυσικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, αναδεικνύει τις σχεδιαστικές προθέσεις και το είδος του αστικού περιβάλλοντος, όπως αυτό μετασχηματίζεται στο χρόνο. Η άσκηση υποστηρίζεται από ειδικά θέματα και διαλέξεις που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των πολεοδομικών εννοιών και μεθόδων και της ποικιλίας των μορφών του αστικού χώρου.
 
Λέξεις Κλειδιά
αστική αναγνώριση - ανάλυση, αστικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις:
 • Άσκηση Πεδίου:
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων:
 • Φροντιστήριο:
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών:
 • χαρτογράφηση:
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
 • Gehl, J. (2013), "Ανθρώπινες Πόλεις", Αθήνα: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. & ΣΙΑ
 • Αραβαντινός, Α. (2007), "Πολεοδομικός σχεδιασμός: για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου. Αθήνα: Συμμετρία.
 • Κολώνας, Β. (2013), Θεσσαλονίκη. Η αρχιτεκτονική μιας εκατονταετίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Γερόλυμπου, A. (1995), "Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917", Θεσσαλονίκη: University Studio Press
 • Ιωάννου, Β. (2014), "Πολεοδομικός σχεδιασμός και αρχιτεκτονική της πόλης", Εισαγωγή σε βασικές έννοιες. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο