Πρόγραμμα Σπουδών

Ονομασία του τίτλου Σπουδών: Δίπλωμα Αρχιτέκτονος Μηχανικού

Επίπεδο του τίτλου: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις Εισαγωγής: Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου ή Κατατακτήριες Εξετάσεις ΠτυχιούχωνΑΕΙ & ΤΕΙ.

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα
Για την απόκτηση του πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού οι φοιτητές παρακολουθούν καιεξετάζονται σε θεωρητικά και σχεδιαστικά μαθήματα τα οποία οργανώνονται σε τρειςενότητες: το πρόγραμμα εισαγωγής, το πρόγραμμα βασικών σπουδών και το πρόγραμμαδιπλώματος. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση δύο εργασιών διπλώματος: τηςδιπλωματικής εργασίας σχεδιασμού και της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, οι οποίεςισοδυναμούν με 30 και 12 ECTS αντίστοιχα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων αποσκοπεί στην διαμόρφωση μιαςαρχιτεκτονικής παιδείας η οποία δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του ΤμήματοςΑρχιτεκτόνων να εκπονούν αρχιτεκτονικές μελέτες που καλύπτουν όλες τις κλίμακεςσχεδιασμού, από το σχεδιασμό αντικειμένων μέχρι τον αστικό σχεδιασμό. Οι απόφοιτοιδιαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση πολεοδομικών προβλημάτων καιγνωρίζουν τις τεχνικές με τις οποίες θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικάμελέτες πολεοδομικής κλίμακας. Παράλληλα έχουν διδαχθεί μαθήματα χωροταξίας καιπεριφερειακής ανάπτυξης και ως εκ τούτου είναι σε θέση να συνεργαστούν δημιουργικά μετους χωροτάκτες όταν θα βρεθούν σε μια διεπιστημονική ομάδα. Έχουν διδαχθεί όλα ταβασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του τοπίου και έχουν σχεδιάσει αντίστοιχα θέματα.Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες στην συντήρηση και αναστήλωσηιστορικών μνημείων και συνόλων και είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά έναμεγάλο φάσμα ζητημάτων αναστύλωσης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν διδαχθεί καιασκηθεί σε όλες τις μορφές σχεδίων που απαιτεί μια πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη αλλά καισε παράπλευρες μελέτες που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική μορφή και οργάνωση όπωςθερμομόνωση, υγρομόνωση, πυρασφάλεια κλπ.

Για την υποστήριξη αυτών των πρακτικών οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν αποκτήσειεπαρκείς γνώσεις ιστορίας αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης και θεωρίας τηςαρχιτεκτονικής έτσι ώστε οι σχεδιαστικές προτάσεις τους να διαθέτουν ποιότητες πουαντλούνται από τις εμπειρίες του παρελθόντος, τις θεωρητικές αναζητήσεις του παρόντοςκαι τις πολιτισμικές αναφορές του ευρύτερου εικαστικού χώρου. Έχουν επαφή με τιςβασικές ανθρωπογνωστικές επιστήμες προκειμένου η αρχιτεκτονική τους να είναικοινωνικά ευαισθητοποιημένη και να είναι σε θέση να συλλάβει αποτελεσματικά τιςκοινωνικές και πολιτισμικές δυναμικές κάθε εποχής. Μέσα από την ενασχόλησή τους με τιςκαλές τέχνες, (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, σκηνογραφία, φωτογραφία κλπ.) έχουνκαλλιεργήσει εικαστικές δεξιότητες οι οποίες έχουν άμεσα αντίκτυπο στην ποιότητα τωναρχιτεκτονικών συνθέσεων που θα δημιουργήσουν. Έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση τωνπροβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων και των τεχνικών καιμεθόδων κατασκευής ώστε οι σχεδιαστικές τους προτάσεις να εξασφαλίζουν όλα ταστοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας. Επίσης διαθέτουν τις θεμελιώδειςγνώσεις για το σχεδιασμό στατικών φορέων και τον υπολογισμό στοιχείων από οπλισμένοσκυρόδεμα, και έτσι μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά ή και να συντονίζουνδιεπιστημονικές ομάδες εργασίας σχετικές με το σχεδιασμό κτιρίων.

Η γενική παιδεία που λαμβάνουν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων τους επιτρέπει να κατανοήσουντο επάγγελμα του αρχιτέκτονα και το σημαντικό ρόλο που αυτό παίζει στην κοινωνική καιπολιτιστική ανάπτυξη και ζωή. Έχουν ασκηθεί να διαχειρίζονται στη διάρκεια τουαρχιτεκτονικού σχεδιασμού τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το κάθεαρχιτεκτονικό έργο και γιe1υτόν το λόγο είναι σε θέση να διαχειριστούν περιορισμούς πουεπιβάλλονται από άτομα, κοινωνικές ομάδες ή φορείς, από τους οικοδομικούς και τεχνικούςκανονισμούς, την πολεοδομική νομοθεσία και από το κόστος των κατασκευών. Έχουνδιδαχθεί και ασκηθεί στη χρήση τον πιο σημαντικών λογισμικών που αφορούν τοναρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τρόπο που να είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τις νέεςτεχνολογίες που εφαρμόζονται στην αναπαράσταση του χώρου, στην αντιμετώπισητεχνικών προβλημάτων, στην παραγωγή μοντέλων προσομοίωσης, στη γέννηση νέωνμορφών και στην διασύνδεση του σχεδιασμού με την κατασκευή. Έχουν εκπονήσει μελέτεςερευνητικού προσανατολισμού σε θέματα εμβάθυνσης στην αρχιτεκτονική και είναι σε θέσηνα εκπονήσουν ερευνητικά προγράμματα σε διάφορα σχετικά με την αρχιτεκτονικήγνωστικά αντικείμενα.

Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η οποία χορηγείται ύστερα από εξετάσεις.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49.
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β. αρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα ή εργαστήριο αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή εργαστηρίου.

Τρόπος σπουδών
Πλήρης φοίτηση.

Πρόεδρος
Καθ. Ν. Καλογήρου

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri