2Σ4 04/ 2Σ4 05 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ