Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στα ΑΕΙ και Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Επισυνάπτονται:

-Το υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου 20983/12-03-2020, έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης με θέμα : Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας,

-Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και

-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Συνημμένα:τρία (3).

16393_09-03-20

113_12-03-20

ΠΝΠ_ΦΕΚ_Α55_11-03-20