ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ (31.10.2016)

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο 145595/Ζ1/9.9.2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών υποστήριξης κινητικότητας της Σλοβακίας για α) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και β) υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ρισσες, ακαδημαϊκούς διδασκάλους/-λισσες, ερευνητές/-τριες και καλλιτέχνες/-ιδες.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ