Τροποποίηση στο πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών: Τσεχίας και Ρωσίας

– οι υποτροφίες χορηγούνται σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για
α) προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών) και έρευνα, ακ. έτους 2016-17
β) προγράμματα γλώσσας & πολιτισμού, θέρους 2016

– οι αιτήσεις, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 24 Μαρτίου 2016 στο ΥΠΕΘ, είτε με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, με την ένδειξη: για τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄-Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών.

Για επιβεβαίωση, καθώς και για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία/διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 344- 3469 (κα Τράγου) και στο email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

 

Κατεβάστε την τροποποίηση εδώ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Δ.ΜΟΡΦ.ΣΥΜΦ. με αδα