Πρόσκληση χορήγησης δέκα υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΡΚΑΣ Γ