Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση τριών (3) μελετών Εφαρμοσμένης Έρευνας

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας του προγράμματος ESPON (ESPON EGTC) καλεί τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους εμπειρογνώμονες και την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα να συμμετέχουν στις τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μελέτες Εφαρμοσμένης Έρευνας, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Επίσης στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για την ενδιάμεση έκθεση της μελέτης: ESPON locate.

cid:image001.jpg@01D2AEDA.DDCA9370

Open Calls for Applied Research