Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής προς το Τμήμα Φοίτησης

Τρίτη, 20.04.2021 (ώρα 14:00)

Αγαπητή φοιτήτρια,
Αγαπητέ φοιτητή,

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές* να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Για  πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και τις Εξωτερικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ: https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas N. 4653/20 και ιδίως τα άρθρα 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, Απόφαση Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ (ΣΑΠ-ΕΘΑΑΕ) 8/10-12-2020

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Να βρίσκεσαι μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών σου και να μην έχεις υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
 2. Να διαθέτεις πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).
 3. Να σε ενδιαφέρουν οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α΄ Στάδιο-Προθεσμία 20.4.2021

Θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Τμήματός σου ( dimkon@arch.auth.gr ), με θέμα μηνύματος: «Αίτηση συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ».

Το ηλεκτρονικό σου μήνυμα και τα αρχεία  που θα υποβάλεις (σε μορφή pdf),θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ονομασίες αντίστοιχα :

 1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (Υπόδειγμα)
 2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.

 1. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. https://www.asep.gr/guide/4E_2020/englishproof.html].

 1. Βεβαίωση Τμήματος – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (Υπόδειγμα)

Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής σου στην οποία αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την εισαγωγή σου στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχεις εξετασθεί με επιτυχία έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Το Τμήμα σου θα εξετάσει όλες τις υποψηφιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις προϋποθέσεις της ΕΘΑΑΕ. Εκπρόθεσμες, ελλιπείς ή ανακριβείς αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία.

 

B΄ Στάδιο-Προθεσμία 23.4.2021 (ώρα 22:00)

Οι επιλεγέντες, θα ενημερωθούν, ώστε να υποβάλουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους απευθείας στην ΕΘΑΑΕ (secretariat@ethaee.gr), ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Εκπρόθεσμες, ελλιπείς ή ανακριβείς αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία.

Η έγκριση των αιτήσεων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4653/20.

Γ. Εφόσον η αίτησή σου εγκριθεί από την ΕΘΑΑΕ:

 1. Θα εγγραφείς στο Μητρώο Φοιτητών, που αποτελεί διακριτή ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΘΑΑΕ. Εκεί θα περιληφθούν το ατομικό σου προφίλ και τα βιογραφικά σου στοιχεία, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 2. Θα εκπαιδευτείς από την ΕΘΑΑΕ σχετικά με τον ρόλο σου και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
 3. Η διαγραφή σου από το Μητρώο Φοιτητών γίνεται είτε μετά από αίτησή σου είτε με εισήγηση μέλους του ΣΑΠ και σχετική εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου. Οι φοιτητές που είναι μέλη του Μητρώου διαγράφονται αυτοδίκαια με τη λήψη του πτυχίου ή με την παρέλευση του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συμπληρώνονται δύο (2) χρόνια από την τυπική διάρκεια του προγράμματος σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
 4. Το Μητρώο Φοιτητών δεν γνωστοποιείται δημόσια. Το όνομα του μέλους που έχει συμμετάσχει σε αξιολόγηση ανακοινώνεται με τους όρους ανακοίνωσης της σύνθεσης των ΕΕΑΠ.
 5. Η ΕΘΑΑΕ θα σου χορηγήσει βεβαίωση -μετά από αίτημά σου- για τη συμμετοχή σου στο Μητρώο και σε αξιολογήσεις. Η ιδιότητα «μέλος του Μητρώου Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ» θα μπορεί να αναφέρεται συστηματικά ως στοιχείο του βιογραφικού σημειώματος των επιλεχθέντων και ως δείγμα της ενεργού συμμετοχής τους στις δράσεις διασφάλισης ποιότητας για τη βελτίωση των ΑΕΙ.

Δ. Συμμετοχή στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης  (ΕΕΑΠ)

Εφόσον έχεις επιλεγεί και εγγραφεί στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ και προκειμένου να λάβεις μέρος σε ΕΕΑΠ:

 1. Θα πρέπει να φοιτάς σε άλλο Τμήμα από αυτό που αξιολογείται και σε άλλο ΑΕΙ. Εάν πρόκειται για δεύτερο πτυχίο, δεν θα πρέπει το πρώτο πτυχίο να προέρχεται από το Τμήμα που αξιολογείται.
 2. Θα πρέπει να φοιτάς σε αντίστοιχο Τμήμα (σύμφωνα με τον κατάλογο αντιστοιχίας για μετεγγραφές φοιτητών). Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να φοιτάς σε Τμήμα συναφούς επιστημονικού πεδίου.
 3. Συνεκτιμάται ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχεις εξετασθεί με επιτυχία έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.
 4. Συνεκτιμώνται τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ
(** υπογραφή)

Καθηγητής Δημήτριος Στ. Κωβαίος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

*Οι όροι «φοιτητής», «φοιτητές» αναφέρονται σε όλα τα φύλα.
** Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο

Scroll to top