Πρόγραμμα παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών Ιουνίου-Ιουλίου 2019