ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  Α.Π.Θ., το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. και το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας της Παιδαγωγικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προτίθενται να λειτουργήσουν το Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» την διετία 2018-2020.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα δύο (2) εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία μαθημάτων και τα εργαστήρια, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής εργασίας, καθώς και σε εκπαιδευτικές δράσεις.

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος ύψους 2.900 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΔΠΜΣ
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλης χώρας, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
  3. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία, υπάρχον επιστημονικό έργο, καθώς και η κοινωνική δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου. Εθελοντική εμπειρία σε πολιτιστικό οργανισμό λαμβάνεται υπόψη μετά από συνημμένο έγγραφο του υπευθύνου του φορέα.

Τα παραπάνω υποβάλλονται από τις 20 Ιουλίου 2018 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου στην Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ ‘Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού’ του Α.Π.Θ. ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

ΔΔΠΜΣ ‘Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού’

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστημιούπολη , 54124 Θεσσαλονίκη

Υπόψη κ. Γ. Κωλέττη

Μόλις αναρτηθεί η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος, η οποία προβλέπεται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν επιπροσθέτως τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση 2018-2020
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  3. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
  4. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής, επιστημονικής ή εθελοντικής εμπειρίας

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται από τη Γραμματεία ΔΔΠΜΣ, Γ. Κωλέττη (κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων) τηλ. 2310 994364

email gkoletti@arch.auth.gr

http://ma-museology.web.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83/

 

 

Scroll to top