ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΠΜΣ ΠΑΑΣ 2021-2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει τον 4ο κύκλο σπουδών 2021-2023.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από:

τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
τηλ. 2310995825, 6986332098
(ώρες επικοινωνίας 11:30 – 13:00)
email: envi@arch.auth.gr,

την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.:
http://envi.arch.auth.gr/wordpress/

τη σελίδα του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:
https://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/environmental-architectural-design/