Προκήρυξη χορήγησης μίας υποτροφίας, κληροδοτήματος Κ. Τσώπρου

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΩΠΡΟΣ