Πολεοδομικός Προγραμματισμός Διαχείρισης Κινδύνου σε Αστικά Κέντρα

SRM-LIFE ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ