Περιβαντολογική αρχιτεκτονική: από την πόλη στο κέλυφος

POSTER