ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

To Παρατηρητήριο Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

  • οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκεπαιδευτικές ανάγκες,
  • οι αλλοδαποί φοιτητές, πολυπολιτισμικοί,
  • οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές,
  • LGBT
  • αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα.

Στους στόχους του Παρατηρητηρίου συγκαταλέγεται:

  • η συγκέντρωση υλικού σχετικού με την ακαδημαϊκή πορεία των παραπάνω φοιτητών, και ειδικότερα σχετικά με τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο,
  • η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με υπάρχουσες υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις στο ΑΠΘ, που μεριμνούν για την υποστήριξη των ενλόγω φοιτητών, προκειμένου να τις κάνουμε γνωστές σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία ή άλλης μορφής διευκολύνσεις),
  • η καταγραφή καλών πρακτικών άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους για την ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Για την πλήρωση των πιο πάνω στόχων το Παρατηρητήριο συνεργάζεται στενά τόσο με την Επιτροπή Εθελοντισμού όσο και με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, καθώς επίσης και με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ).

http://acobservatory.web.auth.gr/

Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές του Τμήματός Κονταξάκης Δημήτριος