Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (μέχρι 17-07-2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Π.Μ.Σ. ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων και θα ξεκινήσει την λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2015.

Στο Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” γίνονται δεκτοί κάτοχοι διπλώματος των Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ της Ελλάδας και αντίστοιχων ισότιμων, αναγνωρισμένων Σχολών – Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι / διπλωματούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών με περιεχόμενο σπουδών σχετικό με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Αιτήσεις αποφοίτων άλλων τμημάτων γίνονται δεκτές εφόσον οι υποψήφιοι έχουν σχετικό επαγγελματικό ή ερευνητικό έργο. Ο αριθμός των εισακτέων του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί τους 35 (εκτός από περίπτωση ισοβαθμίας, όπου μπορούν να γίνουν δεκτοί όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ένας υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, καθώς και ένας αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την παρακολούθηση του προγράμματος καλούνται να προσκομίσουν τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά (τα οποία δεν θα επιστραφούν):
α) Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., συνοδευόμενο από φωτογραφία.
β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών της Γραμματείας του Τμήματός τους, από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
γ) Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία. Υπόμνημα εργασιών (portfolio) το οποίο περιέχει τις εργασίες και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου.
στ) Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 1. Certificate in Advanced English (CAE), Πανεπιστημίου του Cambridge, 2. Advanced Level Certificate in English, Hellenic American University, 3. London Tests of English Level 4 – Advanced Communication, EDEXCEL International London Examinations, 4. IELTS με βαθμολογία από 6,5 και άνω, 5. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1, 6. TOEFL (Internet based
90/120), 7. TOEIC από 785 και άνω, κλπ, ή πτυχίο αγγλόφωνου πανεπιστημίου. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
ζ) Δύο πρόσφατες κλειστές συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, το τηλέφωνο, την τηλεομοιοτυπία ή/και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος).
η) Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
θ) Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., όπως και τον τομέα στον οποίο σκέφτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις τις οποίες θα λάβει στο μέλλον. Εάν ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, σχετικές ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται μπορούν να αναφερθούν.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών διαρκεί από την Τρίτη 5 Μαΐου ως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, και ώρα 12.00. Κατά την ίδια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ, για τυχόν απορίες – διευκρινήσεις είτε τηλεφωνικώς: 2310995825 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 15:00), ή μέσω email: envi@arch.auth.gr.

Η υποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής (απαραίτητα με σφραγίδα ημερομηνίας – ώρας) στη διεύθυνση:

ΠΜΣ: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων,
Κτίριο εδρών, 8ος όροφος,
Θεσσαλονίκη 541 24
Με την σημείωση: Υπόψη κας Άννας Κοσμίδου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:
Ά Προκριματική Φάση: Οι υποψηφιότητες κρίνονται βάση των κατατεθειμένων δικαιολογητικών. Προκρίνεται αριθμός υποψηφίων, όχι μεγαλύτερος από το διπλάσιο αριθμό εισακτέων.
΄Β Φάση: Κάθε υποψήφιος αξιολογείται μετά από προσωπική συνέντευξη, ως προς τα κίνητρα και το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, την επάρκεια και συγκρότησή του, την προοπτική επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος καθώς και τις δυνατότητες διάκρισης κατά την φοίτησή του.

Από τη συνδυασμένη βαθμολογία των δύο φάσεων (Ά: 70% + ΄Β:30%) προκύπτουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Με την κοινοποίηση του καταλόγου των επιτυχόντων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν και, αποδεχόμενοι τους όρους εισαγωγής, να καταβάλουν 1750 ευρώ έναντι της συνολικής συμμετοχής τους στις δαπάνες του προγράμματος.

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri