Ορισμός Διευθυντών Τομέων Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

 Στην αριθμ. 28/12-07-2021 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίστηκαν ως Διευθυντές/Διευθύντριες στους Τομείς του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως 31-08-2022 οι κ.κ.:

Α’ Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών
Διευθυντής: Επίκουρος καθηγητής Σπυρίδων Παπαδημητρίου του Ιωάννη

Β’ Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού
Διευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Βενετία Τσακαλίδου του Δημητρίου

Γ’ Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Δεν ορίστηκε Διευθύντρια, εφόσον τα οικεία μέλη ΔΕΠ του Τομέα είναι 2

Δ’ Τομέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Δούση του Χρήστου

Ε’ Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ιωαννίδης του Θεοδώρου

Scroll to top