Οδηγίες για κατάθεση δικαιολογητικών αιτούντων ενστάσεων μετεγγραφής 2017-2018

Οδηγίες για κατάθεση δικαιολογητικών αιτούντων ενστάσεων μετεγγραφής 2017-2018

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ (1ος όροφος κτιρίου Εδρών και ώρες 11.30-13.00) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 7 έως 15 Δεκεμβρίου 2017. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας θα ανοίξει την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου (στις 09:00 το πρωί).

Εκτός των δικαιολογητικών που αναγράφονται στην αίτηση, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας (να υπάρχει και η πρωτότυπη για την ταυτοπροσωπεία), μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας και επίσημο έγγραφο από Δημόσια Υπηρεσία ή εκτυπωμένο αποδεικτικό από το www.amka.gr, όπου να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

Από τη Γραμματεία