Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο μενού Σπουδές, υπομενού Ωρολόγιο Πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020