Ενημέρωση απόκτησης διδακτικής εμπειρίας 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σύσταση της Διαχειριστικής Αρχής η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 93032/2018 πρόσκληση για την απόκτηση  ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας  2018-2019 τροποποιήθηκε και επαναπροκηρύχθηκε στις (02/08/2018) με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/23217?ReturnToPage=1&PageSize=1

Συνεπώς αν είχατε υποβάλλει αίτηση αυτή έχει ακυρωθεί και σας παρακαλούμε στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης με πρωτοκόλλου 97915/2018 να υποβάλλετε εκ νέου  αίτηση στην παρακάτω ηλεκτρονική πλατφόρμα :

https://webrescom.rc.auth.gr/core/14/auth.html

Επισημαίνουμε επίσης ότι όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου pdf και τα ονόματα τους να είναι με Λατινικούς χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα:

2310 994082/994026/994009 και στο mail: prosk@rc.auth.gr