Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ, Α.Π. 8594/24-11-2017

Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ