ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ