ΕΔΒΜ96_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Πίνακα Θέσεων Διδασκαλίας, καθώς στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στο πεδίο 20-4 Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, προστέθηκε το μάθημα με κωδικό “ΛΑΚ 412 και τίτλο “Θέματα κοινωνικής οργάνωσης: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του χώρου”.

Η Ορθή Επανάληψη υπ’ αριθμ. 165319/2019 (βλ. συνημμένο) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 22η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Scroll to top