ΔΠΜΣ Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού / Προκήρυξη νέου κύκλου 2020-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2020-2022

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Tα Tμήματα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, Πολιτικών Mηχανικών, Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, Xημικών Mηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθενται να λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) με τίτλο “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού” τη διετία 2020-2022, με δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3274/08.08.2018 –Υπ. Απόφαση 28919/05.07.2018.

Κατεύθυνση A΄ – Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων

(έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Κατεύθυνση B΄ – Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών

(έως 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Για την απονομή του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα δυο (2) εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος συνολικού ύψους 1.800 ευρώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από Δευτέρα 03/02/2020 έως Παρασκευή 10/04/2020 (στη γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών, από 9:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., τηλ. 2310-99 5559, 2310 99 5483 (+Fax),  (http://prosynapo.web.auth.gr), ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά* την αίτησή τους στα email striant@auth.gr & efragou@auth.gr, ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση :

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ., Tμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τ.Θ. 459

Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

με την ένδειξη για το «Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ. τα εξής δικαιολογητικά:

α.   Aίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του ΔΠMΣ.

β.   Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την περίοδο Iουνίου του 2020.

γ.   Bεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.

δ.   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

ε.   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου καθώς και αν λαμβάνουν υποτροφία.

στ. Tεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας, με την υποβολή των σχετικών αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.

ζ.   Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.

η.   Aποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).

θ.  Άλλα βοηθητικά στοιχεία, όπως, π.χ. portfolio σπουδαστικών σχεδιαστικών εργασιών.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ, Ν. Τριανταφυλλίδη και Ε. Φράγκου τηλ. 2310 99 5559, 2310 99 5483 (+Fax).

*     Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών τους, εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να επιδείξουν κατά την εγγραφή τους τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Scroll to top