Αλλαγή στις ημερομηνίες παρουσιάσεων Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών (Φεβρουάριου 2018)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018