Λαγόπουλος Αλέξανδρος-Φαίδων

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας του Α.Π.Θ. (από το 2007) και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (2008). Γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του ΕΜΠ (1961). Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα Πολεοδομίας από το Centre de Recherche d’Urbanisme του Παρισιού (1969) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Αστικής Γεωγραφίας, επίσης στο Παρίσι, στην École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales, VIème Section (1969). Είναι Δρ Μηχανικός (1970) και Υφηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας (1973) του Ε.Μ.Π., καθώς και Δρ (3ου Κύκλου) Εθνολογίας (Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) της Σορβόννης (1970). To 1974 ανέλαβε καθήκοντα ως Καθηγητής Πολεοδομίας του Α.Π.Θ.
Είναι Επίτιμος Δρ Σημειωτικής του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου της Σόφιας (2004), Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας και της Association Internationale de Sémiotique de l’Espace και διετέλεσε Αντιπρόεδρος της International Association for Semiotic Studies.
Διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής Γεωγραφίας στο Ινστιτούτο Γεωγραφίας του Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Γερμανία, Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Ουψάλα, Σουηδία, και στο Research Center for Language and Semiotic Studies, Indiana University, Bloomington, Indiana, Η.Π.Α., καθώς και Επισκέπτης Επιστήμονας στο Τμήμα Πολεοδομίας του U.C.L.A., Los Angeles, California, Η.Π.Α.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του καλύπτουν την επιστημολογία του χώρου, τη θεωρία της πολεοδομίας, της χωροταξίας και του αστικού σχεδιασμού, την ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας, την πολιτισμική ανθρωπογεωγραφία, την ανθρωπολογία και τη σημειωτική του χώρου και ειδικότερα τα σημειωτικά μοντέλα των προκαπιταλιστικών και των σύγχρονων κοινωνιών.
Έχει δημοσιεύσει 150 περίπου έργα, μεταξύ των οποίων βιβλία, επιμέλειες βιβλίων, άρθρα, κυρίως σε έγκριτα ξένα περιοδικά, και κεφάλαια σε βιβλία. Τα έργα του έχουν δημοσιευθεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά και βουλγαρικά. Ενδεικτικά αναφέρονται μεταξύ των βιβλίων και μονογραφιών του: Δομική πολεοδομία: Ο οικισμός ως σύστημα (Τ.Ε.Ε., 1973), Εγχειρίδιο πολεοδομίας, 3 τόμ. (Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., 1977 και 1981), Mode de production asiatique et modèles sémiotiques urbains: Analyse socio-sémiotique d’agglomérations antiques du Moyen-Orient. Semiotica 53 (1-3), 1985 (σσ. 1-129), The city and the sign: An introduction to urban semiotics (επιμ. με τον Μαrk Gottdiener, Columbia UniversityPress, 1986), Meaning and geography: The social conception of the region in Northern Greece (με την Κ. Boklund-Lagopoulou, Mouton de Gruyter, 1992), Urbanisme et sémiotique dans les sociétés préindustrielles (Anthropos, 1995), Ο ουρανός πάνω στη γη: Τελετουργίες καθαγίασης του ελληνικού παραδοσιακού οικισμού και προέλευσή τους (Οδυσσέας, 2002), Η ιστορία της ελληνικής πόλης (επιμ.,Ερμής και Αρχαιολογίακαι Τέχνες, 2004 – αγγλική μετάφραση Archaeopress, 2009), Επιστημολογίες του νοήματος, δομισμός και σημειωτική (Παρατηρητής, 2004), The semiotics of the Vitruvian city. Semiotica 175 (1-4), 2009 (σσ. 193-251), From sémiologie to postmodernism: A genealogy. Semiotica 178 (1-4) (Special issue: Part I, On John Deely’s Four Ages of Understanding), 2010 (pp. 169-253), Ο συμβολισμός του χώρου της αρχαίας Ελλάδος (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών, 2012), Θεωρία σημειωτικής: Η παράδοση του Ferdinand de Saussure (με την Κ. Boklund Lagopoulou, Πατάκης, 2016) και Θεωρία και μεθοδολογία της πολεοδομίας: Από την πολιτική οικονομία στη σημειωτική του χώρου (Πατάκης, 2017).
Έλαβε μέρος σε δεκάδες εφαρμοσμένων ερευνών στα πεδία της πολεοδομίας, της χωροταξίας και του αστικού σχεδιασμού, γενικώς ως επιστημονικός υπεύθυνος, και αρκετές από τις προτάσεις οι οποίες έγιναν σε αυτό το πλαίσιο θεσμοποιήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν μερικώς.

Ομότιμος Καθηγητής

e-mail: phaidon@arch.auth.gr