ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018-2020

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ:

6ΡΝ746Ψ8ΧΒ-ΥΦΖ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018-2020

Tα Tμήματα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, Πολιτικών Mηχανικών, Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, Xημικών Mηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθενται να λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) με τίτλο “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού” την διετία 2018-2020 σε δύο κατευθύνσεις

Κατεύθυνση A΄ – Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων

(έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Κατεύθυνση B΄ – Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών

(έως 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Για την απονομή του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα δυο (2) εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος συνολικού ύψους 1.800 ευρώ.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ (στο ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος : http://prosynapo.web.auth.gr ).

  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλης χώρας, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

  3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου.

Τα παραπάνω υποβάλλονται από τις 26 Απριλίου 2018 έως και την 1η Ιουνίου 2018, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ του ΑΠΘ ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση :

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ.,

Τ.Θ. 459 Πανεπιστημιούπολη. 54124 Θεσσαλονίκη

Με την ένδειξη : Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού».

Δηλώσεις μπορούν να υποβάλουν και όσοι πρόκειται να ορκιστούν τον Ιούνιο 2018

Μετά την προκήρυξη του προγράμματος, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν επιπροσθέτως τα πιο κάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (στο ειδικό έντυπο που θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος : http://prosynapo.web.auth.gr ).

  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

3    Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό ελληνικής γλώσσας ή από το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ ή άλλου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

4     Δύο συστατικές επιστολές.

5     Aποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ, Ν.Τριανταφυλλίδη, και Α.Κοσκινά (κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων) τηλ. 2310 99 5559, 2310 99 5483 (+Fax)

e-mail : striant@auth.gr

e-mail : koskina@auth.gr

Θεσσαλονίκη 26 Απριλίου 2018

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου

Καθηγήτρια ΑΠΘ